Pasar al contenido principal

Environmental Framework Act (No. 97 of 2020)

The Environmental Framework Act contains rules for sustainable environmental management in Suriname. It aims to develop a national environmental strategy and planning for sustainable development under a coordinated approach. The Act provides for the generation and access to environmental information, the participation of different stakeholders in environmental policies and environmental justice, such as the detection, prosecution and trial of environmental offenses. It recognizes that everyone in Suriname must take sufficient care of the environment.

Right of access to information, participation and justice (articles 1 and 3)

Coördinatie: het leiden van het proces van beleidsfonnulering, beleidsevaluatie en monitoring van beleidsuitvoering, waaronder inbegrepen informatieverzameling en uitwisseling alsook beleidsoverleg met alle milieu-actoren rekening houdend met de zelfstandige status van deze actoren in confonniteit met de hun bij wet- en regelgeving toebecteelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsook international milieuverplichtingen; De NMA heeft als voomaamste taken: het bevorderen van de publieke bewustvvording en participatie inzake de taken van de NMA tezamen met de verschillende ministeries, de overige bestuursorganen en private (rechts) personen milieu management activiteiten uit te voeren;

Active transparency (articles 1, 11, 17, 28, 29 and 35)

Nationale Milieu Autoriteit: Autoriteit het overheidsorgaan als bedoeld in artikel 3 dat belast is met de planning, formulering, evaluatie en monitoring van de controle op de uitvoering van het milieubeleid alsook het uitbrengen van advies, het verzamelen en uitwisselen van informatie betreffende het natuurlijk milieu en het menselijk leefmilieu. Het nationaal milieubeleid is gestoeld op de volgende prioriteiten: het verhogen en bevorderen van de milieubewustwording van de samenleving. De NMA is bevoegd alle milieu gerelateerde gegevens te verzamelen en inlichtingen in te winnen ook over reeds verlopen jaren, die het nodig acht voor het opstellen van een volledig beeld over de status van het Milieu. Ter verIcrijging van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens en inlichtingen wendt de NMA zich tot de betrokken persoon of instantie. Iedere ingezetene of andere binnen Suriname verbIijf houdende persoon is verplicht de gevraagde gegevens en inlichtingen als bedoeld in Iid 1 te verstrekken, voor zover die betreklcing hebben op bedrijven, organisaties, overheids- of particuliere instellingen waarover hij de hoogste verantwoordelijkheid draagt, of waarvan hij de bevoegde vertegenwoordiger is. De NMA houdt een register bij van milieuvergunningen en ontheffingen, welke ter inzage ligt voor het publiek. De NMA houdt een nationaal register bij van verontreinigde gebieden, welk register ter inzage ligt van het publiek. De NMA zal een register bijhouden van de op grond van dit artikel verstrelcte vergunningen; het register zal ter inzage liggen voor het publiek.

Derechos:
Report on the State of the Environment (article 16)

De NMA brengt eenmaal in de vier jaar een wetenschappelijk rapport uit, waarin de evaluatie wordt opgenomen inzake de voorafgaande vier jaren en waarin de beoogde ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu wordt beschreven over een door de NMA aan te geven periode van ten minste de eerstvolgende tien jaar. Dit rapport dient als één der instrumenten voor het vaststellen van het Nationaal Milieubeleidsplan. Het rapport wordt uitgebracht ten minste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden voordat de NMA het eerstvolgende Nationaal Milieubeleidsplan vaststelt. De President zendt aan de Nationale Assemblee het rapport als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vóór of gelijktijdig met het eerstvolgend Nationaal Milieubeleidsplan. De NMA draagt er zorg voor dat zo een rapport algemeen verkrijgbaar worden gesteld.

Derechos:
Participation in environmental matters (articles 3 and 11)

De NMA heeft als voomaamste taken: het leiden van het proces van beleidsformulering, beleidsevaluatie en monitoring van beleidsuitvoering, waaronder inbegrepen informatieverzameling en uitwisseling alsook beleidsoverleg met alle milieu-actoren rekening houdend met de zelfstandige status van deze actoren in confonniteit met de hun bij wet- en regelgeving toebedeelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsook intemationale milieuverplichtingen; het zorg dragen voor de toezicht op de implementatie en naleving van de verplichtingen van alle milieu gerelateerde verdragen welke door de Surinaamse Overheid zijn ondertekend en geratificeerd, het één en ander na eventuele aanpassing aan de lokale omstandigheden en in samenspraak met relevante milieu actoren, nationale, regionale en lokale autoriteiten; De NMA is bevoegd: a. structureel beleidsoverleg te voeren met ministeries, de overige bestuursorganen en private (rechts)personen in het kader van een effectieve en efficiCnte codrdinatie van het nationaal milieubeleid; b. informatie op te vragen bij alle bestuurlijke autoriteiten, bedrijven en organisaties ten aanzien van het natuurlijk milieu en van de activiteiten die daarop van invloed zijn; c. de totale gemeenschap, inclusief individuen en organisaties met specifieke milieu deskundigheid, adequaat bij te betrekken in het kader van de bescherming van het milieu en garanderen van een gezond leefmilieu; Het nationaal milieubeleid is gestoeld op de volgende prioriteiten: het inkaderen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gouvemementele en niet-gouvemementele actoren bij milieu-gerelateerde activiteiten teneinde in overleg een gecoòrdineerde uitvoering te hebben op basis van het nationaal milieubeleid;

Participation in activities and projects (article 25)

Bij staatsbesluit worden vastgesteld: de procedures voor publieke participatie in het MEA proces;

Derechos:
Participation in plans, programmes and policies (articles 10, 12-15)

De Milieustrategie: De milieustrategie zoals opgenomen in het Ontwikkelingsplan wordt door de NMA verder uitgewerkt tot een nationaal milieubeleidsplan. Hierbij worden de bestuursorganen, belanghebbende instellingen, organisaties en personen alsook de inheemsen en tribale volken betrokken. Nationaal Milieubeleidsplan: De NMA ziet toe op de formulering van het Nationaal Milieubeleidsplan en betrekt bij de voorbereiding hiervan de bestuursorganen, belanghebbende instellingen, organisaties en personen alsook de inheemsen en tribale volken. De NMA kan bij de formulering van het Nationaal Milieubeleidsplan eveneens belanghebbende personen en organisaties die betrokken zijn in de bescherming van het natuurlijk en leeftnilieu consulteren. De President maakt de vaststelling bekend in de Staatscourant en geeft daarbij aan op welke wijze door het publiek kennis kan worden genomen van de inhoud van het plan. Milieuprogramma's: De milieuprogramma's als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden door de NMA goedgekeurd na afstemming met de relevante bestuursorganen, instellingen en organisaties. Het Districts- Milieuprogramma is: in samenspraak met de plaatselijke bewoners van het district geformuleerd; voor het publiek toegankelijk.

Access to justice (article 9)

Een ieder die kennis draagt van enig handelen ofnalaten welke nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor het milieu, dient de NMA hiervan in kennis te stellen.

Derechos:
Right of appeal (articles 45 and 46)

Een belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een Icrachtens deze wet genomen besluit, kan binnen dertig dagen, nadat hij hiervan kennis heeft genomen, een bezwaarschrift indienen bij de directeur. De directeur beslist binnen dertig dagen op het ingediende bezwaarschrift. Een belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een krachtens deze wet genomen besluit, kan binnen dertig dagen nadat hij hiervan kennis heeft genomen, beroep aantekenen bij de Minister waaronder de NMA begrotingstechnisch ressorteert. Op het beroep als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt beslist binnen één maand na de datum van indiening.

Derechos:
Alternative dispute resultion mechanisms (articles 50 and 52)

Onvenninderd het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht kan, in geval van een overtreding van artikel 48 lid 4 van deze wet, de verdachte aanbieden binnen een door de vervolgingsambtenaar te bepalen termijn het maximum der geldboete gesteld in de vierde categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht te betalen en de aan verbeurdverklaring onderhevige of voor inbeslagname vatbare goederen of voorwerpen uit te leveren of af te staan, of hun geschatte waarde te voldoen, in welk geval de vervolgingsambtenaar het aanbod niet zal mogen weigeren en het recht tot strafvordering komt te vervallen. Onverminderd het bepaalde in artikel 50 is de NMA, zo er sprake is van een administratiefrechtelijk of civielrechtelijk geschil, bevoegd in overleg met de bij dit geschil betrokken partij te besluiten, hetzij dit geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie, hetzij in onderling overleg andere vormen van geschillenbeslechting te beproeven.

Derechos:
Indigenous peoples (articles 1 and 3)

FPIC: betreft een internationaal gebruikte afkorting van het Free Prior Informed Consent principe uit het internationale recht met betrekking tot inheemsen en tribale volken en behelst de manier waarop het bestuur de inheemsen en tribale volken dient te betrekken in de besluitvorming, met betrekking tot activiteiten binnen hun woongebied. De inheemsen en tribale volken kunnen slechts op basis van gedegen informatie, de gebruikelijke processen van besluitvorming en vrije wil een weloverwogen besluit nemen of zij enige vorm van economische activiteit in hun woongebied toelaten. In die situaties waar er sprake is van een rechtstreeks belang voor de inheemsen en tribale volken binnen hun woongebied en waarbij aan personen vergunningen en/of concessies worden gegeven of besluiten worden genomen over het gebruik van hun woongebied, is de toestemming van de inheemsen en tribale volken vereist alvorens door het bestuur een besluit genomen wordt. In die gevallen waar het betreft overheidsprojecten opgenomen in door de volksvertegenwoordiging goedgekeurde beleidsprogramma' s inheemsen en tribale volken vooraf worden geconsulteerd alvorens enig recht aan derden wordt verleend. De NMA heeft als voomaamste taken: het toezien dat het FPIC principe wordt toegepast in besluitvortningsprocessen die het leef- en woongebied van de inheemse en tribale volken betreft;