Skip to main content

Nature Conservation Act (No. 26 of 1954)

This Act provides for nature conservation in Suriname, including the procedure for declaring natural reserves. The Nature Conservation Commission may provide advice on the management of natural reserves. Criminal provisions are also included.

Nature Conservation Commission (section 3)

Het algemeen beheer over de natuurreservaten berust bij het Hoofd van 's Lands Bosbeheer, die daartoe het advies inwint van de Natuurbeschermingscommissie. De Natuurbeschermingscommissie bestaat uit tenminste zeven leden. Ambtshalve hebben als lid zitting: 1°. De Directeur van de Landbouw; 2°. Het Hoofd van 's Lands Bosbeheer; 3°. De Entomoloog bij het Landbouwproefstation; 4°. Het Hoofd van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst. De overige leden, waarvan tenminste een Districts-Commissaris is, worden benoemd en ontslagen door de President. De President wijst uit de leden de voorzitter en secretaris aan. Voorzover nodig wordt voor ieder reservaat een plaatselijk beheerder aangewezen. 

Extradition in environmental matters (section 9)

De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

Environmental damage and responsibilities (sections 9-11)

Overtreding van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

De in of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Met het opsporen van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen belast de daartoe door het Hoofd van 's Lands Bosbeheer aan te wijzen personen, die hun processen-verbaal opmaken op de eed afgelegd bij de aanvaarding hunner bediening.